5/10/15

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι μορφές Διοίκησης είναι οι εξής:

Α. Πλήρης Διοίκηση

Είναι η στρατιωτική εξουσία και ευθύνη ενός Διοικητή να εκδίδει διαταγές, να αναθέτει έργα και γενικά να διευθύνει, να συντονίζει και να ελέγχει υφιστάμενους Σχηματισμούς ή Μονάδες των ΕΔ. Καλύπτει κάθε πλευρά των στρατιωτικών επιχειρήσεων, των διοικητικών θεμάτων και της υποστήριξης ΔΜ, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Διοικητού που ασκεί Πλήρη Διοίκηση. Αποτελείται από την Επιχειρησιακή και τη Διοικητική Διοίκηση.

Β. Επιχειρησιακή Διοίκηση


Είναι η εξουσία ενός Διοικητή να αναθέτει αποστολές και έργα στους υφιστάμενούς του Διοικητές, να αναπτύσσει Μονάδες, να ανακατανέμει Δυνάμεις, να διατηρεί ή να εκχωρεί την Τακτική Διοίκηση και να διατηρεί η να μεταβιβάζει τον Επιχειρησιακό ή τον Τακτικό Έλεγχο αυτών. Δεν περιλαμβάνει την εξουσία και ευθύνη για χειρισμό των διοικητικών θεμάτων, τα οποία παραμένουν στο Διοικητή που ασκεί τη Διοικητική Διοίκηση. Η Επιχειρησιακή Διοίκηση αναφέρεται στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Επιχειρησιακή Διοίκηση συμπληρωμένη από τη Διοικητική Διοίκηση αποτελούν την Πλήρη Διοίκηση.

Γ. Επιχειρησιακός Έλεγχος

Είναι η εξουσία που μεταβιβάζεται σε ένα Διοικητή να διευθύνει τις Δυνάμεις που του έχουν διατεθεί, για την εκπλήρωση συγκεκριμένων αποστολών ή έργων τα οποία είναι συνήθως περιορισμένα από απόψεως χρόνου, τόπου και λειτουργίας και να αναπτύσσει τις Δυνάμεις αυτές, να διατηρεί ή εκχωρεί την Τακτική Διοίκηση και να διατηρεί ή να μεταβιβάζει τον Τακτικό τους Έλεγχο. Δεν περιλαμβάνει εξουσία για ανάθεση υπ’ αυτού νέων αποστολών επί των Δυνάμεων, που εκφεύγουν της υπό της προϊσταμέ-νης Αρχής ανατεθείσας αποστολής, ούτε περιλαμβάνει αφ’ εαυτής εξουσία Διοικητικού Ελέγχου ή υποστήριξης ΔΜ.

δ. Διοικητική Διοίκηση

Είναι η εξουσία ενός Διοικητή επί των υφισταμένων κλιμακίων και Μονάδων σε διοικητικά θέματα, όπως τα θέματα προσωπικού, εκπαίδευσης, υποστήριξης ΔΜ, προετοιμασίας προς πόλεμο και ετοιμότητας. Αποτελεί περαιτέρω τη μόνιμη μορφή διοικήσεως στο σύστημα της διοικητικής οργάνωσης και εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ, έστω και αν κάποιες Μονάδες ενταχθούν σε ορισμένη επιχειρησιακή οργάνωση για την εκπλήρωση άλλης αποστολής. Η Διοικητική Διοίκηση συμπληρωμένη από την Επιχειρησιακή Διοίκηση αποτελούν την Πλήρη Διοίκηση.

Ε. Διοικητικός Έλεγχος

Είναι η εξουσία που μεταβιβάζεται σε ένα Διοικητή να ασκεί ορισμένα διοικητικά καθήκοντα ή συγκεκριμένη υποστήριξη ΔΜ. Στην ουσία είναι μία περιορισμένη μορφή ‘’Διοικητικής Διοικήσεως’’. Μία συνήθης μορφή Διοικητικού Ελέγχου είναι ο έλεγχος στρατωνισμού, με τον οποίο εννοούνται η υποστήριξη του προσωπικού μιας συστεγαζόμενης Μονάδας από πλευράς εγκαταστάσεων, φρούρησης, ενδιαίτησης, μισθοτροφοδοσίας και λοιπά θέματα διοικητικής φύσεως.

Στ. Τακτική Διοίκηση

Είναι η εξουσία που εκχωρείται σε ένα Διοικητή να αναθέτει επί μέρους αποστολές ή έργα στις υπό αυτόν Δυνάμεις, για την εκπλήρωση της αποστολής που του έχει ανατεθεί. Περιλαμβάνει την ευθύνη διεξαγωγής των επιχειρήσεων για την εκπλήρωση της ανατεθείσας αποστολής και τη δυνατότητα διατήρησης ή μεταβίβασης του Τακτικού Ελέγχου των εμπλεκομένων Δυνάμεων.

Ζ. Τακτικός Έλεγχος

Είναι η εξουσία που μεταβιβάζεται σε ένα Διοικητή να ασκεί λεπτομερειακή και συνήθως τοπική διεύθυνση και έλεγχο των κινήσεων ή ελιγμών των Μονάδων ή των Δυνάμεων που του έχουν δια- τεθεί και οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των αποστολών ή των έργων που του έχουν ανατεθεί.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου